Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opiskeluhuollon ohjausryhmä
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 2


 

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä 16.05.2023 § 2   

     

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu­heen­joh­ta­ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko­kous­kut­sus­sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä­si­tel­­vät asiat (asia­lis­ta). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen pää­tök­sen­te­ko­ta­paa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia kä­si­tel­lään säh­köi­ses­sä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mi­hin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää se­los­tuk­sen kä­si­tel­­vis­tä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lä­he­te­tään ko­kous­kut­sun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esi­tys­lis­tal­la, liit­teis­sä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asia­kir­jaan teh­dään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joil­la on läsnäolo-oikeus tai -vel­vol­li­suus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan opiskeluhuollon ohjausryhmän esittelijänä toimii pedagoginen johtaja. Pedagogisen johtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

 

Hallintosäännön 127 §:n mukaisesti opiskeluhuollon ohjausryhmän kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän johtaja, rehtorilla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielin voi päättää asiantuntijoiden kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

 

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa ja nähtävissä.

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan: "Muu toimielin kuin valtuusto on pää­tös­val­tai­nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä olevaksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti".

 

Opiskelijahuollon ohjausryhmä on päättänyt kokouksessaan 18.3.2021, että opiskeluhuollon ohjausryhmän kokouskutsut julkaistaan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.  Kokouskutsun julkaisusta luottamushenkilöiden verkkopalvelussa lähetetään tieto jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse. Varsinaisen jäsenen, joka ei pääse kokoukseen on ilmoitettava siitä varajäsenelle. Opiskeluhuollon ohjausryhmä päätti myös, että opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoukset voidaan pitää myös sähköisesti tai hybridikokouksina noudattaen koulutuskuntayhtymän sääntöjä ja ohjeita.

 

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 9.5.2023.

 

Päätösehdotus Pedagoginen johtaja

Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.