Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 119


 

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Yhtymähallitus 15.06.2023 § 119  

    

Kuntayhtymän hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu­heen­joh­ta­ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko­kous­kut­sus­sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä­si­tel­­vät asiat (asia­lis­ta). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen pää­tök­sen­te­ko­ta­paa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia kä­si­tel­lään säh­köi­ses­sä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mi­hin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää se­los­tuk­sen kä­si­tel­­vis­tä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lä­he­te­tään ko­kous­kut­sun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esi­tys­lis­tal­la, liit­teis­sä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asia­kir­jaan teh­dään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joil­la on läsnäolo-oikeus tai -vel­vol­li­suus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Yhtymähallitus on 30.9.2021 (§ 151) päättänyt, että yhtymähallituksen kokouksen kutsu ja esityslista julkaistaan yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta osoitteessa https://kokoukset.riveria.fi Kokouskutsun julkaisusta ilmoitetaan sähköpostitse yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille, yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä muille kokoukseen kutsuttaville henkilöille.

 

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja, rehtori vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväksi ja toimii yhtymähallituksen esittelijänä. Kuntayhtymän johtaja, rehtorin ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

 

Hallintosäännön 127 §:n mukaan yhtymähallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielin voi päättää asiantuntijoiden kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. Yhtymähallituksen 30.9.2021 (§ 153) tekemän päätöksen mukaan yhtymähallituksen kokouksen esittelijä voi kutsua yhtymähallituksen kokoukseen asiantuntijoita ja muita henkilöitä tarpeen mukaan.

 

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa ja nähtävissä. Yhtymähallitus on 30.9.2021 (§ 150) päättänyt, että:

-       yhtymähallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti läsnäolokokouksina määritellyssä kokouspaikassa

-       yhtymähallituksen kokoukseen voi tarvittaessa osallistua sähköisesti sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa tai nähtävissä

-       osallistujien tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa osallistumistapa vähintään kolme päivää ennen kokousta yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle.

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan: "Muu toimielin kuin valtuusto on pää­tös­val­tai­nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä olevaksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti."

 

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 8.6.2023.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös Yhtymähallitus

Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
___