Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 56


 

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tarla

 

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 56  

    

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu­heen­joh­ta­ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko­kous­kut­sus­sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä­si­tel­­vät asiat (asia­lis­ta). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen pää­tök­sen­te­ko­ta­paa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia kä­si­tel­lään säh­köi­ses­sä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mi­hin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää se­los­tuk­sen kä­si­tel­­vis­tä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lä­he­te­tään ko­kous­kut­sun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esi­tys­lis­tal­la, liit­teis­sä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asia­kir­jaan teh­dään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joil­la on läsnäolo-oikeus tai -vel­vol­li­suus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Tarkastuslautakunta on 28.10.2021 (§ 31) päättänyt, että kokouksen kutsu ja esityslista julkaistaan tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille vähintään viisi

päivää ennen kokousta luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta osoitteessa

https://kokoukset.riveria.fi. Tarkastuslautakunnan kokousjulkaisusta ilmoitetaan sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä muille

kokoukseen kutsuttaville henkilöille.

 

Hallintosäännön 69 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja pu­he­oi­keus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan mää­rää­mil­lä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läs­­olo­vel­vol­li­suus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Yh­ty­­hal­li­tus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan 28.10.2021

(§ 27) tekemän päätöksen mukaan tarkastuslautakunnan kokouksen esittelijä voi

kutsua tarkastuslautakunnan kokoukseen asiantuntijoita ja muita henkilöitä tarpeen mukaan.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä pu­heen­joh­ta­jan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muu­toin hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

 

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten

kuultavissa tai nähtävissä. Tarkastuslautakunta on 28.10.2021 (§ 30) päättänyt,

että

-          tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti läsnäolokokouksina määritellyssä kokouspaikassa

-          tarkastuslautakunnan kokoukseen voi tarvittaessa osallistua sähköisesti sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa tai nähtävissä

-          osallistujien tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa osallistumistapa vähintään kolme päivää ennen kokousta tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle.

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan: "Muu toimielin kuin valtuusto on pää­tös­val­tai­nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä olevaksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti."

 

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 5.12.2022.

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös Tarkastuslautakunta

Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
_____