Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.riveria.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 25.11.2021/Pykälä 37


Liite # Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 -2024, Talousarvio 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024, talousarvio 2022

 

Yhtymähallitus 21.10.2021 § 179 

  

 

Kuntalaki edellyttää koulutuskuntayhtymän toiminnalta tavoitteellisuutta

ja suunnitelmallisuutta. Yhtymävaltuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta. Yh­ty­­val­tuus­ton tulee päättää strategiasta, talousarviosta ja ta­lous­suun­ni­tel­mas­ta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja si­joitus­toi­min­nan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden an­tami­ses­ta toisen velasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe­rus­teis­ta. Yh­ty­­val­tuus­ton on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seu­raa­vak­si vuo­dek­si talousarvio ottaen huomioon talouden vastuut ja vel­voit­teet. Ta­lous­ar­vion hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hy­väk­syt­­vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun­ni­tel­ma­kau­si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo­si.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa (TTS) hyväksytään toiminnan ja ta­lou­den tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne to­teut­ta­vat strategiaa, ja että edellytykset koulutuskuntayhtymän tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riit­­vät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, mi­ten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män tehtävien hoitaminen. Suunnitelmien on oltava rea­lis­ti­sia siten, että talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suun­nit­te­lu­kau­del­la.

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto.

 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja ta­lous­suun­ni­tel­ma­kau­den 2022-2025 keskeisenä lähtökohtana on yhtymävaltuuston vuo­sil­le 2018-2021 hyväksymän strategian toimeenpano.  Talouden ta­sa­pai­not­ta­mi­nen on keskeinen strateginen päämäärä. Riverian taloussuunnitelmakauden talous on tasapainossa ja tilikauden tulos on voitollinen vuodesta 2022 al­kaen.

 

Uuden valtuustokauden käynnistyttyä olemme käynnistäneet strategian 2022-2025 valmistelun. Valmistelu etenee siten, että strategia 2022-2025 tuodaan yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2022.  

 

Rivarian ulkoiset toimintatuotot ovat noin 64 miljoonan eu­ron tasolla jokaisena taloussuunnitelman vuonna. Poikkeusvuosi on vuosi 2023 jolloin ennakoimme hanketoiminnan tulojen jäävän noin miljoona euroa tavallista pienemmäksi johtuen rahoituskauden vaihtumisesta. Valtionosuusrahoituksen (VOS) osuus on yli 90 % toimintatuotoista. 70 % Riverian VOS-ra­hoi­tuk­ses­ta määräytyy hakemusta vastaan joulukuussa 2021 myönnettävien tavoitteellisten opis­ke­li­ja­vuo­sien mukaan.  Tavoitteellisia opiskelijavuosia myöntäessään OKM käyttää mm. ikäluokkien suuruuteen, alueelliseen työvoiman tarpeeseen ja saatavuuden var­mis­ta­mi­seen perustuvaa harkintaa. Riverian sijoittuminen vuoden 2020 suoritus- ja vaikuttavuusmittareissa vastaa hyvin ennakoitua ja tavoitteellista osuuttamme.

 

Riverian ennakoitu valtionosuusrahoitus on talousarviovuodelle yhteensä 55,6 miljoonaa euroa, joka on 900 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2021 budjetoitu ja toteutuva strategiarahoituksen sisältävä valtionosuusrahoitus. Rahoituksen kasvu vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoituksen kehyksen kasvua.

 

Suunnitelmakaudella turvaamme edelleen opetuksen ja ohjauksen laa­duk­kaan ja vaikuttavan toteuttamisen. Riverian henkilöstön painopiste on kehittynyt suunnitelmien mukaiseen suuntaan mm. hallinnon tehostamisohjelman ansiosta. Kun vielä vuonna 2020 henkilöstöstä opetushenkilöstöä on 59 % ja muun henkilöstön osuus on 41 %, ovat vastaavat osuudet vuonna 2021: opetushenkilöstö 69,7 % ja muu henkilöstö on 30,3 %. Vuonna 2019 aloitetun Ri­ve­ria2025 -henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman jatkoa tarkastellaan syksyllä 2021 suoritetun henkilöstön koulutustarvekyselyn pohjalta sekä osana strategiaprosessia 2022-2025.

 

Toiminta- ja taloussuunnittelukauden (TTS-kauden) suurimmat in­ves­toin­nit kohdistuvat muutostöihin Nurmeksen (2,5 miljoonaa euroa) ja Valtimon (2,4 mil­joo­naa euroa) koulutusyksiköissä. Mittavat toimitilauudistukset valmistuvat Joensuun koulutusyksikön Peltolan ja Niskalan kampuksilla vuoden 2021 loppuun mennessä. TTS-kauden 14,2 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit to­teu­te­taan omarahoitteisesti ilman velkaantumista pitäen kuntayhtymän mak­su­val­mius hyvällä tasolla koko suunnitelmakauden ajan.

 

Suunnitelmakauden keskeisimmät strategiset riskit liittyvät erityisesti jatkuvan haun kautta valittavien aikuisopiskelijoiden runsaisiin opinnoista eroamisiin, jotka kuormittavat organisaatiota sitoen paljon opetus- ja opiskelijahuollon henkilöstön työaikaa. Negatiivisten eroamisten vähentämiseksi on käynnistetty innovatiivisten, uudenlaisten toimintatapojen sekä ketteriin kokeiluihin perustuva projekti.

 

Merkittävänä taloudellisena haasteena TTS-kaudella on Suomen hallituksen ns. tulevaisuusinvestointina tekemän yhteensä 250 miljoonan euron rahoituksen ilmoitettu kertaluonteisuus ja määräaikaisuus vuosille 2019-2022 ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien lisäämiseen. Riveriassa tämä rahoitus on käytetty ns. etupainotteisesti palkkaamalla opetus- ja ohjaushenkilöstöä lisärahoituksen turvin vuosina 2019 ja 2020. Rahoituksen turvin palvelussuhteita on voitu jatkaa vuodelle 2022 saakka. Ilman lisärahoitusta opetus- ja ohjaushenkilöstön määrää olisi jopa pitänyt vähentää aikaisempien vuosien tasosta. Lisärahoituksen jatkuvuus on budjetoitu opetus- ja ohjausresurssin riittävyyden, opetuksen laadun ja henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaavaksi.

 

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuva haaste. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on laadukkaan toiminnan edellytys. Sujuvan arjen, toimivien työvälineiden sekä selkeiden toimintaprosessien yhdistelmänä syntyy mielekäs työ, jossa päivittäiset onnistumiset ja koko työyhteisön tuki tuovat lisää intoa ja energiaa tekijälleen.

 

Talousarvio on laadittu tasapainon saavuttavaksi vuonna 2022. Ennakointi perustuu yhtäältä vuonna 2019 aloitetun toimintaa tukevien palveluiden tehostamisohjelman toteutumiseen eli yhteensä 4 miljoonan euron menosäästöjen saavuttamiseen vuoden 2019 kustannustasosta. Toisaalta ennakoinnissa on myös oletettu Suomen valtion budjettipolitiikan jatkuminen ennallaan siten, että ammatilliselle koulutukselle ei tulisi rahoitusleikkauksia vaan nykyiset noin 100 miljoonan euron lisäykset pysyisivät ja korottuisivat vuotuisesti vähintään yhden prosenttiyksikön suuruisena.

 

Koulutuskuntayhtymän talousarvio on laadittu nettoperusteiseksi siten, et­tä talousarvion sitovuustasot määritellään nettomääräisesti tulojen ja me­no­jen erotuksena.

 

Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tu­los­ta­voit­teik­si esitetään talousarviovuonna 2022:

  1. Opiskelijavuosien määrää 5 350
  2. Suoritettujen tutkintojen määrää 2 060
  3. Vuosikatetta yhteensä 5 682 898 euroa
  4. Investointeihin myönnetyn määrärahan nettosummaa 7 531 000 eu­roa

 

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty taulukkomuodossa esityslistan liitteenä olevan Toiminta ja taloussuunnitelman 2022-2024 sekä Talousarvion sivuilla 16-17.

 

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia me­no­ja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mu­kaan myös koulutuskuntayhtymän sisäiset ostot ja myynnit otetaan ta­lous­ar­vi­oon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä. Käyt­­ta­lous­osan tulosalueittaiset tuloslaskelmat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset tu­lot ja menot.

 

Käyttötalousosassa (s. 21-38) asetetaan oppilaitospalveluiden ja toimialojen var­si­nai­sen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tu­lo­ar­viot. Käyttötalousosan tulosalueittaiset tuloslaskelmat sisältävät sekä ul­koi­set että sisäiset tulot ja menot. Näin laadittuna TTS:n käyttötalousosa toi­min­ta­suun­ni­tel­mi­neen ja tuloslaskelmineen vastaa käyttösuunnitelmaa, jo­ta koulutuskuntayhtymässä ei laadita erikseen. Sen jälkeen, kun yh­ty­­val­tuus­to on hyväksynyt toiminta- ja ta­lous­suun­ni­tel­man sekä ta­lous­ar­vion, yhtymähallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­no-oh­jeet.

 

Tuloslaskelmaosa (39-40) sisältää myös virallisen ulkoisen tuloslaskelman, joka täy­del­li­syys­pe­ri­aa­tet­ta noudattaen on laadittu tilikauden yli-/alijäämään saak­ka.

Kokouksessa johtavat viranhaltijat esittelevät vastuualueensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niihin liittyvät keskeiset kehittämistoimenpiteet.

 

Valmistelija  hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Lisätietoja kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liit­tee­nä olevan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja ta­lous­suun­ni­tel­man 2022-2024 ja talousarvion 2022. Lisäksi yhtymähallitus myöntää johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

 

Kuntayhtymän johtaja, rehtorin muutettuesitys kokouksessa

Yhtymähallitus päättää, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian

toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024, talousarvio 2022 tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi 2.11.2021.

 

Päätös Yhtymähallitus

Muutettuesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

 

Veli-Matti Hurskainen poistui kokouksesta klo 17.44 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Ville Toivanen poistui kokouksesta klo 17.47 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Kokoustauko klo 18.03-18.14.

Joakim Kärkäs poistui kokouksesta klo 18.55 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

____

 

 

Yhtymähallitus 02.11.2021 § 191 

  

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022-2024 on lisätty edellisen käsittelyn jälkeen valmistuneet Riverian tytäryhtiön Riveria koulutuspalvelut oy:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024.

 

Konsernissa Riveria koulutuspalvelut oy:n taloudelliseksi tavoitteeksi esitetään positiivista tilikauden tulosta.

 

Riveria koulutuspalvelut oy:n tehtävänä on lisätä Riverian perustehtävän vaikuttavuutta ja vahvistaa Riverian toimintaedellytyksiä toimimalla kilpailuilla koulutusmarkkinoilla.

 

Valmistelija  hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

 

Lisätietoja kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022. Lisäksi yhtymähallitus myöntää johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

 

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

 

 

Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 37  

237/02.02.00/2021   

 

Sami Tanskanen teki vihreiden ryhmän esityksen lisäyksestä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022 sivun 24, ensimmäisen kappaleen loppuun. "Lisäksi opiskelijavuositavoitteen saavuttaminen edellyttää panostamista opiskelijoiden ohjauskäytäntöjen ja hyvinvoinnin edistämiseen Riveria-tasolla."

 

Päätös Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto päätti lisätä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022 sivulle 24, ensimmäisen kappaleen loppuun seuraavan lauseen: "Lisäksi opiskelijavuositavoitteen saavuttaminen edellyttää panostamista opiskelijoiden ohjauskäytäntöjen ja hyvinvoinnin edistämiseen Riveria-tasolla.

Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022 edellä mainitulla lisäyksellä. Lisäksi yhtymähallitus myönsi johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.
______

 

Reetta Rönkkö poistui kokouksesta klo 14:57 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

_____